Select Page

Algemene Voorwaarden Skin | Body Health Academy

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Skin & Body Affair – Fran Bekker met maatschappelijke zetel te Mechelsesteenweg 310 3020 Herent en ingeschreven in de K.B.O onder nummer BTW BE0639 710 941. (Hierna: “Fran Bekker”). 

Skin | Body Health Academy adviseert u deze algemene voorwaarden aandachtig door te nemen zodat u weet welke rechten en verplichtingen u hebt.

Mocht u vragen hebben over deze algemene voorwaarden, dan kunt u contact met ons opnemen via info@skin-body-affair.be.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat de Gebruiker van de Dienst maakt en alle overeenkomsten die gesloten worden via het Platform en de rechtshandelingen of rechtsverhoudingen tussen de Gebruiker en Skin | Body Health Academy.

 

2.2 Skin | Body Health Academy is te allen tijde gerechtigd deze Algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen zonder dat dit u benadeelt. De meest actuele Algemene voorwaarden zullen op het Platform te vinden zijn.

Artikel 3 Toegang tot de Dienst

 

Artikel 2 Inloggegevens

3.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, moet u een Account aanmaken op de manier zoals beschreven op het Platform. U staat er jegens Skin | Body Health Academy voor in dat de informatie die u bij het aanmaken van uw Account verstrekt compleet en juist is.

 

3.2 U bent zelf verantwoordelijk voor de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn. De gegevens die u tijdens het registratieproces verstrekt zullen worden opgeslagen in een database en verwerkt in overeenstemming met de Privacy Policy. Deze Privacy Policy dient net als de algemene voorwaarden te worden geaccepteerd bij registratie op het platform.

 

3.3 U bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van uw Inloggegevens. U mag uw Inloggegevens niet aan derden verstrekken. Wij mogen ervan uitgaan dat u ook daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met uw Inloggegevens. Zodra u weet of reden hebt te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet u dat aan ons laten weten.

 

3.4 Skin | Body Health Academy behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of Inloggegevens te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van het Platform.

 

Artikel 3 De Dienst en het gebruik van de Dienst

3.1 De Dienst bestaat eruit dat u toegang krijgt tot het Platform, waarop u Content kan raadplegen.

 

3.2 Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden mogen het gebruik van de Dienst en het Platform door u, niet:

 1. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van het Platform, de Dienst en/of de computersystemen van Skin | Body Health Academy te omzeilen;
 2. bestaan uit het ter beschikking stellen van persoonlijke gegevens van anderen;
 3. bestaan uit het gebruik maken van andere dan de door de Dienst geboden tools om het Platform te doorzoeken dan wel gebruik te maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen;
 4. bestaan uit het gebruik van enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Dienst toegankelijke gemaakte informatie, dan wel om het Platform op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
 5. bestaan uit het gebruiken van de Dienst voor andere doeleinden dan beschreven in deze algemene voorwaarden;
 6. een commercieel karakter hebben, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van Skin | Body Health Academy;
 7. een onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van het Platform leggen of de functionaliteiten van de Dienst belemmeren;
 8. naar de mening van Skin | Body Health Academy in strijd zijn met de goede zeden of goede smaak;
 9. in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, de Privacy Policy of enige geldende wet- en/of regelgeving;
 10. inbreuk maken op de rechten van Skin | Body Health Academy en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot IE-rechten en met betrekking tot de bescherming van privacy;
 11. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn;
 12. de belangen en goede naam van Skin | Body Health Academy kunnen schaden.
 13. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is het Gebruiker niet toegestaan Content publiekelijk openbaar te maken of anderen in staat te stellen de Content publiekelijk openbaar te maken in openbare gelegenheden. Onder openbare gelegenheden wordt in ieder geval verstaan:
 14. i) iedere publiekelijk toegankelijke ruimte,
  ii) elke ruimte waarvoor een toegangsprijs wordt gevraagd,
  iii) horeca gelegenheden,
  iv) gemeenschappelijke ruimtes van hotels, ziekenhuizen, bejaardenhuizen, scholen, kantoren, overheidsinstellingen en studentenhuizen.

 

Artikel 4 Beschikbaarheid

4.1 Skin | Body Health Academy is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens u (onderdelen van) de Dienst, het Platform en/of de Content (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van het Platform.

 

4.2 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Skin | Body Health Academy ten dienste staan, is Skin | Body Health Academy te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om uw activiteiten in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, uw Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de Dienst te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:

 1. u handelt in strijd met deze algemene voorwaarden;
 2. Skin | Body Health Academy van mening is dat handelingen van u, users schade of aansprakelijkheid aan uzelf, Skin | Body Health Academy of anderen kunnen toebrengen. Skin | Body Health Academy zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

 

4.3 Skin | Body Health Academy garandeert niet dat het Platform en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen in de Dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Skin | Body Health Academy is jegens u op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.

 

4.4 U bent zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst.

 

Artikel 5 IE-rechten

5.1 De IE-rechten met betrekking tot de Dienst en het Platform berusten bij Skin | Body Health Academy. Niets in deze Algemene voorwaarden is bedoeld om enige IE-rechten aan u over te dragen.

 

5.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, verleent Skin | Body Health Academy aan u een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om van het Platform en de Content gebruik te maken en deze te bekijken op de wijze en in het format zoals dat via het Platform ter beschikking wordt gesteld.

 

5.3 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot IE-rechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

 

5.4 U zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de IE-rechten van Skin | Body Health Academy zoals het registeren van domeinnamen, merken of Google Adwords of het opvragen of hergebruiken van substantiële delen van het Platform of de Content althans het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van het Platform of de Content zoals bedoeld in de Databankenwet.

 

Artikel 6 Garanties

6.1 Skin | Body Health Academy garandeert dat zij de Dienst met redelijke zorg zal verlenen.

 

6.2 U aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen bevat zoals u die aantreft op het moment van gebruik (op “as is” basis). Skin | Body Health Academy geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze algemene voorwaarden. Skin | Body Health Academy is dan ook niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen aan het Platform.

6.3 In het bijzonder garandeert Skin | Body Health Academy niet dat het gebruik van de Dienst door u bepaalde resultaten zal opleveren, bijvoorbeeld een vooruitgang in Bedrijfsresultaten.

 

6.4 Skin | Body Healt Academy is niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van de informatie die u door middel van de Dienst heeft verkregen.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Skin | Body Health Academy is aansprakelijk om redelijke zorg te besteden aan het onderhoud van het platform.

 

7.2 Skin | Body Health Academy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Dienst dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins.

 

7.3 Skin | Body Health Academy is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, schade door verwisseling, verlies of beschadiging van elektronische gegevens en/of door vertraging in de transport van het dataverkeer en immateriële schade.

 

7.4 Skin | Body Health Academy is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Dienst door derden.

 

7.5 De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Skin | Body Health Academy zelf en/of haar leidinggevenden.

 

Artikel 8 Overmacht

8.1 Skin | Body Health Academy is niet verantwoordelijk voor het niet leveren van de Dienst wanneer dit het gevolg is van onvoorziene omstandigheden of situaties waarover Skin | Body Health Academy redelijkerwijs geen controle heeft, inclusief maar niet beperkt tot natuurverschijnselen, oorlog, handelingen van burgerlijke of militaire autoriteiten,… Ook de (tijdelijke) onbeschikbaarheid van hostingservices en de derdepartij software die Skin | Body Health Academy gebruikt en die het platform naar behoren doen functioneren vallen hieronder.

 

8.2 In het geval van een dergelijke vertraging kan Skin | Body Health Academy worden vrijgesteld van de uitvoering van de Overeenkomst voor zover de uitvoering wordt vertraagd of verhinderd door een dergelijke oorzaak.

 

Artikel 9 Duur teruggaverecht en beëindiging

9.1 De Overeenkomst is steeds voor bepaalde duur tenzij anders in extra overeenkomsten is afgesloten.
Na het verstrijken van deze bepaalde duur zal deze overeenkomst beëindigd worden zonder rekening te houden met enige opzegformaliteit.

 

9.2 Door het sluiten van de overeenkomst bevestigd de gebruiker om afstand te doen van het teruggaverecht, conform de europese richtlijnen betreffende digitale producten.

 

9.3 Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct uw recht om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst en tot uw Account direct ontzegd. Skin | Body Health Academy verwijdert bij beëindiging, om welke reden dan ook, onmiddellijk uw Account. Skin | Body Health Academy is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst, enige informatie uit het Platform aan u te verstrekken en/of te converteren.

 

Artikel 10 Varia

10.1 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere dan geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Skin | Body Health Academy zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze algemene voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

 

10.2 Skin | Body Health Academy mag rechten en verplichtingen die uit de algemene voorwaarden voortvloeien, overdragen aan derden en zal u daarvan per e-mail op de hoogte stellen.

 

10.3 Deze algemene voorwaarden worden beheerst door – en geïnterpreteerd in overeenstemming met – de Belgische wetgeving. De bevoegde rechtbanken en hoven voor kennisname van betwistingen omtrent deze algemene voorwaarden zullen de rechtbanken en hoven van het arrondissement Leuven zijn, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.